Waarom een groen dak?

db3 db5 db7
Binnen de stad is een begroeid dak een interessante optie voor het creëren van groene privé buitenruimte.
De meeste steden hebben een tekort aan openbare buitenruimte. De aanwezige buitenruimte sluit bovendien vaak niet aan op de wensen van binnenstadbewoners: namelijk privé groen. Begroeide daken zijn in Nederland daarom een steeds vaker voorkomend verschijnsel.
In 1995 werd ongeveer 70.000 m² beplanting op daken aangebracht (in Duitsland in hetzelfde jaar zelfs negen miljoen m². Sindsdien is in beide landen de markt voor begroeide daken enorm gegroeid. Door de toenemende vraag naar woningen, parkeerplaatsen en kantoorcomplexen neemt de groene ruimte met name in de stad aanzienlijk af. Door het toepassen van begroeiing op daken wordt de ruimte in de stad meervoudig gebruikt.

Een blik in de toekomst. Het onderwerp ´groene daken´ is zeer ruim. Al sinds lang bestaan er, op allerlei soorten daken, daktuinen met alles er op en er aan, die er vaak mooier uitzien dan menige tuin op de grond. Een stap verder zijn de parkeergarages die soms door een volwaardig park zijn overdekt. In sommige steden bestaan er zelfs (gedeelten van) straten die bij buurtrenovatie onder de grond zijn aangelegd. Dit is een eerste stap om (delen van) woonwijken autovrij te maken. Deze gedachte is niet nieuw. Het was een van de leidende principes die zijn gebruikt bij het onderwerp van de Bijlmermeer. Mede onder invloed van de sociale problematiek heeft dit helaas niet geleid tot de kwaliteit van de woonomgeving die we hadden gehoopt. Veel ruimtelijke functies kunnen onder de grond, in combinatie met natuur boven de grond en heel veel functies kunnen op het dak. Zo kan bijvoorbeeld de ruimte op bedrijven-terreinen efficiënter worden gebruikt.
Daktuinen zouden met loopbruggen, die als groene corridors kunnen fungeren, kunnen worden verbonden. Op deze wijze krijgen de afzonderlijke daktuinen een parkachtige allure. Als zulke parken dan ook openbaar of semi-openbaar kunnen worden benut, zou dat een aanzienlijke verbetering kunnen betekenen voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Bron: Pleidooi voor beleid, onderzoek en onderwijs groene daken van Hogeschool Larenstein, afdeling Tuin- en Landschapsinrichting
logo Erjon Webdesign